تبلیغات
آموزشASP.NET - ذخیره و بازیابی داده توسط ADO.NET (بخش چهارم)
 
فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
در این بخش با نحوه نمایش  DataSet در یک  DataList آشنا می شویم .
با استفاده از کنترل DataList می توان اطلاعات موجود در یک Data Set را به صورت لیستی مشتمل بر مجموعه ای از سطرها نمایش داد. ( برخلاف  DataGrid که شامل سطرها و ستون هائی است ). کنترل فوق برای نمایش سطرهائی از داده مناسب می باشد . برای تعریف فرمت نمایش داده می توان از تمپلیت ها و Style استفاده نمود . در کنترل DataList ، سطرهائی از داده به عنوان آیتم هائی در لیست محسوب شده و می توان برای تعریف لی اوت آنان در تمپلیت ها  از HTML Text و یا سایر کنترل ها ، استفاده نمود. مثلا" می توان از کنترل Label برای نمایش یک فیلد از منبع داده در تمپلیت مربوطه استفاده نمود . مبنای اصلی فرمت نمایش داده از یک منبع داده ، تمپلیت ها بوده و می توان از آنان به منظور تعیین شکل ظاهری و محتوی کنترل استفاده بعمل آورد. در این رابطه لازم است در ابتدا با استفاده از تمپلیت های Header ، Footer و Separator فرمت مورد نظر خود را برای شکل ظاهری کنترل DataList مشخص نموده  و در ادامه با استفاده از تمپلیت ItemTemplate ، آیتم ها ی مورد نظر به منظور نمایش در لیست به همراه فرمت مربوطه را تعریف نمود.
برای نمایش یک Data Set در کنترل DataList ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :
 • ایجاد اشیاء  Connection,Adapter و Dataset ( در بخش اول مقاله ، توضیح داده شده است ) .

 • افزودن یک کنترل DataList  به فرم وب 

 • مقداردهی مناسب خصلت DataSource کنترل  DataList  به Data Set ایجاد شده 

 • افزودن کد لازم به رویداد Page_Load مربوط به صفحه به منظور پرنمودن Data Set و نسبت دهی داده از Data Set به DataList

VB.NET ::

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
    SqlDataAdapter1.Fill (DataSet11)
   DataList1.DataBind ( )
End Sub

 •  ویرایش عنوان کنترل DataList ، آیتم ها و جداکننده تمپلیت برای تعریف فرمت و  شکل ظاهری DataList
  کنترل DataList از تمپلیت ها برای مشخص نمودن محتوی عناوین ، زیر نویس ها و سطرها استفاده می نماید. با ویرایش هر یک از تمپلیت ها ی ارائه شده، امکان استفاده از متن و یا کنترل هائی که به آیتم هائی در Data Set نسبت داده می شوند، فراهم می گردد. در این رابطه سه گروه تمپلیت ارائه شده است :
   Header و Footer : تمپلیت های فوق ، عنوان  و زیرنویس یک DataList  را مشخص می نمایند . (ابتدا و انتهای  DataList ).
  Items : تمپلیت فوق ، محتوی سطرها در یک DataList را مشخص نموده و امکان تغییر شکل ظاهری سطرهای زوج ، فرد ، انتخاب شده و یا ویرایش شده ، فراهم می گردد.
  Separator : با استفاده از تمپلیت فوق می توان سیاست مورد نظر خود را برای تفکیک هر یک  سطرها از یکدیگر ، مشخص نمود . ( خط افقی و یا سایر جداکنندها )
   

ویرایش یک  تمپلیت DataList 
برای ویرایش هر یک از تمپلیت های اشاره شده ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

 • کلیک سمت راست بر روی کنترل DataList ، انتخاب گزینه Edit Template و در نهایت مشخص نمودن نوع تمپلیتی که قصد ویرایش آن را داریم :

 • پس از انتخاب تمپلیت مورد نظر برای ویرایش ، شکل ظاهری کنترل DataList تغییر می نماید . در ادامه می توان متن مورد نظری را که قصد نمایش آن در تمپلیت را داریم تایپ و در نهایت کنترل های مورد نظر را به آن اضافه می نمائیم ( در این مثال از دو کنترل Label استفاده شده است ) .

 • به منظور نمایش یک آیتم از Data Set در تمپلیت ، در ابتدا یک کنترل ( در این مثال از کنترل Lable استفاده شده است ) به تمپلیت اضافه نموده و در ادامه بر روی خصلت DataBindings آن کلیک تا جعبه محاوره ای DataBindings برای کنترل مورد نظر نمایش داده شود .

 • پس از اعمال تغییرات مورد نظر در تمپلیت و یا کنترل های استفاده شده در تمپلیت ، بر روی کنترل DataList کلیک سمت راست نموده و گزینه End Template Editing را انتخاب می نمائیم .


 

کد HTML زیر نام و آدرس پست الکترونیکی ( انتخاب شده از طریق یک  Data Set  ) را در یک DataList نمایش می دهد :

Display a DataList Control

<asp:DataList id=DataList1 runat="server" DataSource="<%# DataSet11 %>" >
 <HeaderTemplate>
   <P dir="rtl" >DataListنمایش  اطلاعات با استفاده ا ز </P>
  </HeaderTemplate>
<ItemStyle Font-Size="X-Small" Font-Names="Tahoma" ></ItemStyle>
<ItemTemplate>
  <TABLE id="Table29" >
    <TR>
       <TD dir="ltr" align="left">
         <asp:Label id=lblEmail runat="server"   Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Email") %>'  >
         </asp:Label></TD>
      <TD dir="rtl" align="right">
         <asp:Label id=lblFname runat="server"  Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Fname") %>'  >
          </asp:Label></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>

پس از اجرای برنامه ، کنترل DataList اطلاعاتی مشابه زیر را نمایش خواهد داد .

در بخش پنجم این مقاله با نحوه نمایش داده موجود در یک Data Set در کنترل های ListBox , DropDown,CheckBoxList و RadioButtonList آشنا خواهیم شد .

 • ایجاد اشیاء  Connection,Adapter و Dataset ( در بخش اول مقاله ، توضیح داده شده است ) .

 • افزودن یک کنترل DataList  به فرم وب 

 • مقداردهی مناسب خصلت DataSource کنترل  DataList  به Data Set ایجاد شده 

 • افزودن کد لازم به رویداد Page_Load مربوط به صفحه به منظور پرنمودن Data Set و نسبت دهی داده از Data Set به DataList

VB.NET ::

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
    SqlDataAdapter1.Fill (DataSet11)
   DataList1.DataBind ( )
End Sub

 •  ویرایش عنوان کنترل DataList ، آیتم ها و جداکننده تمپلیت برای تعریف فرمت و  شکل ظاهری DataList
  کنترل DataList از تمپلیت ها برای مشخص نمودن محتوی عناوین ، زیر نویس ها و سطرها استفاده می نماید. با ویرایش هر یک از تمپلیت ها ی ارائه شده، امکان استفاده از متن و یا کنترل هائی که به آیتم هائی در Data Set نسبت داده می شوند، فراهم می گردد. در این رابطه سه گروه تمپلیت ارائه شده است :
   Header و Footer : تمپلیت های فوق ، عنوان  و زیرنویس یک DataList  را مشخص می نمایند . (ابتدا و انتهای  DataList ).
  Items : تمپلیت فوق ، محتوی سطرها در یک DataList را مشخص نموده و امکان تغییر شکل ظاهری سطرهای زوج ، فرد ، انتخاب شده و یا ویرایش شده ، فراهم می گردد.
  Separator : با استفاده از تمپلیت فوق می توان سیاست مورد نظر خود را برای تفکیک هر یک  سطرها از یکدیگر ، مشخص نمود . ( خط افقی و یا سایر جداکنندها )
   

ویرایش یک  تمپلیت DataList 
برای ویرایش هر یک از تمپلیت های اشاره شده ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

 • کلیک سمت راست بر روی کنترل DataList ، انتخاب گزینه Edit Template و در نهایت مشخص نمودن نوع تمپلیتی که قصد ویرایش آن را داریم :

 • پس از انتخاب تمپلیت مورد نظر برای ویرایش ، شکل ظاهری کنترل DataList تغییر می نماید . در ادامه می توان متن مورد نظری را که قصد نمایش آن در تمپلیت را داریم تایپ و در نهایت کنترل های مورد نظر را به آن اضافه می نمائیم ( در این مثال از دو کنترل Label استفاده شده است ) .

 • به منظور نمایش یک آیتم از Data Set در تمپلیت ، در ابتدا یک کنترل ( در این مثال از کنترل Lable استفاده شده است ) به تمپلیت اضافه نموده و در ادامه بر روی خصلت DataBindings آن کلیک تا جعبه محاوره ای DataBindings برای کنترل مورد نظر نمایش داده شود .

 • پس از اعمال تغییرات مورد نظر در تمپلیت و یا کنترل های استفاده شده در تمپلیت ، بر روی کنترل DataList کلیک سمت راست نموده و گزینه End Template Editing را انتخاب می نمائیم .


 

کد HTML زیر نام و آدرس پست الکترونیکی ( انتخاب شده از طریق یک  Data Set  ) را در یک DataList نمایش می دهد :

Display a DataList Control

<asp:DataList id=DataList1 runat="server" DataSource="<%# DataSet11 %>" >
 <HeaderTemplate>
   <P dir="rtl" >DataListنمایش  اطلاعات با استفاده ا ز </P>
  </HeaderTemplate>
<ItemStyle Font-Size="X-Small" Font-Names="Tahoma" ></ItemStyle>
<ItemTemplate>
  <TABLE id="Table29" >
    <TR>
       <TD dir="ltr" align="left">
         <asp:Label id=lblEmail runat="server"   Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Email") %>'  >
         </asp:Label></TD>
      <TD dir="rtl" align="right">
         <asp:Label id=lblFname runat="server"  Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Fname") %>'  >
          </asp:Label></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>

پس از اجرای برنامه ، کنترل DataList اطلاعاتی مشابه زیر را نمایش خواهد داد .

در بخش پنجم این مقاله با نحوه نمایش داده موجود در یک Data Set در کنترل های ListBox , DropDown,CheckBoxList و RadioButtonList آشنا خواهیم شد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 14 شهریور 1396 08:35 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was
hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :