فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
در این بخش با نحوه نمایش  DataSet در یک  DataList آشنا می شویم .
با استفاده از کنترل DataList می توان اطلاعات موجود در یک Data Set را به صورت لیستی مشتمل بر مجموعه ای از سطرها نمایش داد. ( برخلاف  DataGrid که شامل سطرها و ستون هائی است ). کنترل فوق برای نمایش سطرهائی از داده مناسب می باشد . برای تعریف فرمت نمایش داده می توان از تمپلیت ها و Style استفاده نمود . در کنترل DataList ، سطرهائی از داده به عنوان آیتم هائی در لیست محسوب شده و می توان برای تعریف لی اوت آنان در تمپلیت ها  از HTML Text و یا سایر کنترل ها ، استفاده نمود. مثلا" می توان از کنترل Label برای نمایش یک فیلد از منبع داده در تمپلیت مربوطه استفاده نمود . مبنای اصلی فرمت نمایش داده از یک منبع داده ، تمپلیت ها بوده و می توان از آنان به منظور تعیین شکل ظاهری و محتوی کنترل استفاده بعمل آورد. در این رابطه لازم است در ابتدا با استفاده از تمپلیت های Header ، Footer و Separator فرمت مورد نظر خود را برای شکل ظاهری کنترل DataList مشخص نموده  و در ادامه با استفاده از تمپلیت ItemTemplate ، آیتم ها ی مورد نظر به منظور نمایش در لیست به همراه فرمت مربوطه را تعریف نمود.
برای نمایش یک Data Set در کنترل DataList ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :
 • ایجاد اشیاء  Connection,Adapter و Dataset ( در بخش اول مقاله ، توضیح داده شده است ) .

 • افزودن یک کنترل DataList  به فرم وب 

 • مقداردهی مناسب خصلت DataSource کنترل  DataList  به Data Set ایجاد شده 

 • افزودن کد لازم به رویداد Page_Load مربوط به صفحه به منظور پرنمودن Data Set و نسبت دهی داده از Data Set به DataList

VB.NET ::

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
    SqlDataAdapter1.Fill (DataSet11)
   DataList1.DataBind ( )
End Sub

 •  ویرایش عنوان کنترل DataList ، آیتم ها و جداکننده تمپلیت برای تعریف فرمت و  شکل ظاهری DataList
  کنترل DataList از تمپلیت ها برای مشخص نمودن محتوی عناوین ، زیر نویس ها و سطرها استفاده می نماید. با ویرایش هر یک از تمپلیت ها ی ارائه شده، امکان استفاده از متن و یا کنترل هائی که به آیتم هائی در Data Set نسبت داده می شوند، فراهم می گردد. در این رابطه سه گروه تمپلیت ارائه شده است :
   Header و Footer : تمپلیت های فوق ، عنوان  و زیرنویس یک DataList  را مشخص می نمایند . (ابتدا و انتهای  DataList ).
  Items : تمپلیت فوق ، محتوی سطرها در یک DataList را مشخص نموده و امکان تغییر شکل ظاهری سطرهای زوج ، فرد ، انتخاب شده و یا ویرایش شده ، فراهم می گردد.
  Separator : با استفاده از تمپلیت فوق می توان سیاست مورد نظر خود را برای تفکیک هر یک  سطرها از یکدیگر ، مشخص نمود . ( خط افقی و یا سایر جداکنندها )
   

ویرایش یک  تمپلیت DataList 
برای ویرایش هر یک از تمپلیت های اشاره شده ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

 • کلیک سمت راست بر روی کنترل DataList ، انتخاب گزینه Edit Template و در نهایت مشخص نمودن نوع تمپلیتی که قصد ویرایش آن را داریم :

 • پس از انتخاب تمپلیت مورد نظر برای ویرایش ، شکل ظاهری کنترل DataList تغییر می نماید . در ادامه می توان متن مورد نظری را که قصد نمایش آن در تمپلیت را داریم تایپ و در نهایت کنترل های مورد نظر را به آن اضافه می نمائیم ( در این مثال از دو کنترل Label استفاده شده است ) .

 • به منظور نمایش یک آیتم از Data Set در تمپلیت ، در ابتدا یک کنترل ( در این مثال از کنترل Lable استفاده شده است ) به تمپلیت اضافه نموده و در ادامه بر روی خصلت DataBindings آن کلیک تا جعبه محاوره ای DataBindings برای کنترل مورد نظر نمایش داده شود .

 • پس از اعمال تغییرات مورد نظر در تمپلیت و یا کنترل های استفاده شده در تمپلیت ، بر روی کنترل DataList کلیک سمت راست نموده و گزینه End Template Editing را انتخاب می نمائیم .


 

کد HTML زیر نام و آدرس پست الکترونیکی ( انتخاب شده از طریق یک  Data Set  ) را در یک DataList نمایش می دهد :

Display a DataList Control

<asp:DataList id=DataList1 runat="server" DataSource="<%# DataSet11 %>" >
 <HeaderTemplate>
   <P dir="rtl" >DataListنمایش  اطلاعات با استفاده ا ز </P>
  </HeaderTemplate>
<ItemStyle Font-Size="X-Small" Font-Names="Tahoma" ></ItemStyle>
<ItemTemplate>
  <TABLE id="Table29" >
    <TR>
       <TD dir="ltr" align="left">
         <asp:Label id=lblEmail runat="server"   Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Email") %>'  >
         </asp:Label></TD>
      <TD dir="rtl" align="right">
         <asp:Label id=lblFname runat="server"  Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Fname") %>'  >
          </asp:Label></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>

پس از اجرای برنامه ، کنترل DataList اطلاعاتی مشابه زیر را نمایش خواهد داد .

در بخش پنجم این مقاله با نحوه نمایش داده موجود در یک Data Set در کنترل های ListBox , DropDown,CheckBoxList و RadioButtonList آشنا خواهیم شد .

 • ایجاد اشیاء  Connection,Adapter و Dataset ( در بخش اول مقاله ، توضیح داده شده است ) .

 • افزودن یک کنترل DataList  به فرم وب 

 • مقداردهی مناسب خصلت DataSource کنترل  DataList  به Data Set ایجاد شده 

 • افزودن کد لازم به رویداد Page_Load مربوط به صفحه به منظور پرنمودن Data Set و نسبت دهی داده از Data Set به DataList

VB.NET ::

Private Sub Page_Load (ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs ) Handles Mybase.Load
    SqlDataAdapter1.Fill (DataSet11)
   DataList1.DataBind ( )
End Sub

 •  ویرایش عنوان کنترل DataList ، آیتم ها و جداکننده تمپلیت برای تعریف فرمت و  شکل ظاهری DataList
  کنترل DataList از تمپلیت ها برای مشخص نمودن محتوی عناوین ، زیر نویس ها و سطرها استفاده می نماید. با ویرایش هر یک از تمپلیت ها ی ارائه شده، امکان استفاده از متن و یا کنترل هائی که به آیتم هائی در Data Set نسبت داده می شوند، فراهم می گردد. در این رابطه سه گروه تمپلیت ارائه شده است :
   Header و Footer : تمپلیت های فوق ، عنوان  و زیرنویس یک DataList  را مشخص می نمایند . (ابتدا و انتهای  DataList ).
  Items : تمپلیت فوق ، محتوی سطرها در یک DataList را مشخص نموده و امکان تغییر شکل ظاهری سطرهای زوج ، فرد ، انتخاب شده و یا ویرایش شده ، فراهم می گردد.
  Separator : با استفاده از تمپلیت فوق می توان سیاست مورد نظر خود را برای تفکیک هر یک  سطرها از یکدیگر ، مشخص نمود . ( خط افقی و یا سایر جداکنندها )
   

ویرایش یک  تمپلیت DataList 
برای ویرایش هر یک از تمپلیت های اشاره شده ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

 • کلیک سمت راست بر روی کنترل DataList ، انتخاب گزینه Edit Template و در نهایت مشخص نمودن نوع تمپلیتی که قصد ویرایش آن را داریم :

 • پس از انتخاب تمپلیت مورد نظر برای ویرایش ، شکل ظاهری کنترل DataList تغییر می نماید . در ادامه می توان متن مورد نظری را که قصد نمایش آن در تمپلیت را داریم تایپ و در نهایت کنترل های مورد نظر را به آن اضافه می نمائیم ( در این مثال از دو کنترل Label استفاده شده است ) .

 • به منظور نمایش یک آیتم از Data Set در تمپلیت ، در ابتدا یک کنترل ( در این مثال از کنترل Lable استفاده شده است ) به تمپلیت اضافه نموده و در ادامه بر روی خصلت DataBindings آن کلیک تا جعبه محاوره ای DataBindings برای کنترل مورد نظر نمایش داده شود .

 • پس از اعمال تغییرات مورد نظر در تمپلیت و یا کنترل های استفاده شده در تمپلیت ، بر روی کنترل DataList کلیک سمت راست نموده و گزینه End Template Editing را انتخاب می نمائیم .


 

کد HTML زیر نام و آدرس پست الکترونیکی ( انتخاب شده از طریق یک  Data Set  ) را در یک DataList نمایش می دهد :

Display a DataList Control

<asp:DataList id=DataList1 runat="server" DataSource="<%# DataSet11 %>" >
 <HeaderTemplate>
   <P dir="rtl" >DataListنمایش  اطلاعات با استفاده ا ز </P>
  </HeaderTemplate>
<ItemStyle Font-Size="X-Small" Font-Names="Tahoma" ></ItemStyle>
<ItemTemplate>
  <TABLE id="Table29" >
    <TR>
       <TD dir="ltr" align="left">
         <asp:Label id=lblEmail runat="server"   Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Email") %>'  >
         </asp:Label></TD>
      <TD dir="rtl" align="right">
         <asp:Label id=lblFname runat="server"  Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.Fname") %>'  >
          </asp:Label></TD>
    </TR>
  </TABLE>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>

پس از اجرای برنامه ، کنترل DataList اطلاعاتی مشابه زیر را نمایش خواهد داد .

در بخش پنجم این مقاله با نحوه نمایش داده موجود در یک Data Set در کنترل های ListBox , DropDown,CheckBoxList و RadioButtonList آشنا خواهیم شد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ

سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic