تبلیغات
آموزشASP.NET - XSD چیست ؟( بخش ششم)
 
فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
دوشنبه 23 اسفند 1389 :: نویسنده : ارش کاکاوند
آنچه تاکنون گفته شده است :
بخش اول :  مقاهیم و جایگاه نکنولوژی XSD
بخش دوم :  گرامر XSD 
بخش سوم :انواع داده ( ساده ، مرکب )
بخش چهارم : بررسی Attribute
بخش پنجم : تشریح یک عنصر در سند XSD
در این بخش به بررسی  انواع داده در XSD  ، خواهیم پرداخت .
تعیین نوع داده  یکی از ویژگی های مهم XSD بوده  که با استفاده از آن میتوان عناصر و یا خصلت ها را با فرمت صحیح و دلخواه اعتبار سنجی نمود . تکنولوژی  XSD ، دامنه گسترده و وسیعی از  انواع داده را حمایت و در عین حال  به کاربر امکان تعریف نوع داده دلخواه را نیز خواهد داد .

انواع داده ساده یا استاندارد
تکنولوژی XSD ، یش از چهل و چهار نوع نوع داده ساده یا استاندارد را حمایت که  بسیاری از آنان بصورت از پیش تعریف شده در XSD تعبیه  و برخی دیگر نیز از تعاریف فوق ، مشتق شده اند . بدین ترتیب کاربران بسادگی  قادر به استفاده از آنان  در توصیف عناصر و یا خصلت های اسناد مورد نظر خود خواهند بود  .

جدول زیر ، نحوه تعریف نوع داده یک عنصر را نشان می دهد ( در بخش های قبل مقالات از آن استفاده شده است ) .
تعریف یک نوع داده در XSD

     .
     .
    
.
 <XSD:Element Name="ID"      Type="XSD:String" MinOccurs="1" MaxOccurs="1"/>
     .
     
.
     
.

 جدول زیر ، انواع داده مهم حمایت شده در XSD  را نشان می دهد .

انواع داده حمایت شده در XSD

نوع داده

توضیحات و مثال

anyuri

Uniform Resource Locator
Example : http://www.srco.ir

base64Binary

MIME STYLE base64 encoded binary data

hexBinary

Hexadecimal encoded binary data

boolean

TRUE(1) Or FALSE(0)

byte

Numbers between -128 To 127

dateTime

Date in a subset of  the ISO8601 format
Time and Timezone are optional
Example: 2003-04-15T10:40:15.000-05:00

date

Date in a subset of the ISO8601 format
Example: 2003-04-15

decimal

Positive or negative arbitrary precision decimal value
Examples: -5.34,0,5.34,5000.00

double

double precision 64-bit floating point

duration

Duration of time specified in years , months , days , hours , minutes and seconds format , as defined in the ISO8601 standards extended format PnYnMnDTnHnMnS.nY is then number of years , nM is the number of months and so on .The P is required but the other items are optional
Example:To specify duration of one year and two months you would specify : P1Y2M

float

Single precision 32-bit floating point

gDay

Day in Gregorian format
Example: --31 every 31th day,regardless of month

gMonth

Month in Gregorian format
Example: --06-- every may

gMonthDay

Month and day in Gregorian format
Example: --07-31 every july 31th

gYear

Year in Gregorian format
Example: 2000

gYearMonth

Year and month in Gregorian format
Example:2000-02

Int

Integer.Sign is optional
Range: -2147483648 to 2147483647

Integer

The standard mathematical concept of integer numbers
Range: An infinite set of negative or positive numbers

Language

Any valid XML language value as defined by RFC 1766
Example: en-US

Long

Integer
Range: -9223372036854775808 to
             9223372036854775807

Name

XML 1.0 name type

NCName

XML namespace ncname (An XML name without the prefix and colon)

negativeInteger

Range : Negative infinity to -1

nonNegativeInteger

Range : 0 to infinity

positiveInteger

Range : 1 to infinity

nonPositiveInteger

Range : Negative infinity to 0

normalizedString

String of character data. Newline,tab and carriage-return characters are converted to spaces before schema processing.

Short

Range : -32768 to 32767

String

String of character data .(characters that match CHAR from XML 1.0)

Time

Time in hh:mm:ss.sss-TimeZone format . Time zone is optional . The time zone is based on the number of hours ahead or behind coordinated universal time (as define in ISO8601)
Example : 11:45:33.20-05:00 where 05:00 means 5 hours behind universal time .

Token

string of character data . Like normalizedstring the newline,tab and carriage-return characters are converted to spaces before schema processing . In addition , adjacent space characters are collapsed to a single space and leading and trailing spaces are removed .

unsignedByte

Unsigned byte .
Range : 0 to 255

unsignedInt

Unsigned integer .
Range : 0 to 4294967295

unsignedlong

Unsigned long integer .
Range : 0 to 18446744073709551615

unsignedShort

Unsigned short integer.
Range : 0 to 65535

QName

XML namespace QName.

NOTATION

XML 1.0 NOTATION attribute type. to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

NMTOKEN

Name token value. string consisting of one word in a set of letters , digits and other characters in any combination .to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

NMTOKENS

List of name tokens separated by whitespace. to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

ID

The ID value must be unique throughtout all elements in the XML document. This attribute is refrenced by other attributes such as idref and idrefs. to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

IDREF

References the value in an ID attribute within the XML document. to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

IDREFS

References multiple ID type values separated by whitespace. to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

ENTITY

XML 1.0 ENTITY attribute type. to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.

ENTITIES

XML 1.0 ENTITIES attribute type. ENTITIES contain a set of ENTITY values.  to retain compatibility between XSD and XML DTD 1.0s. these should only be used with attributes.


ایجاد انواع داده دلخواه
همانگونه که در بخش های قبل این مقاله اشاره گردید ، ، در  XSD  این امکان وجود خواهد داشت  که کاربر با استفاده از انواع داده استاندارد (جدول فوق) و اعمال محدودیت های دلخواه بر روی آنان  ، اقدام به تعریف انواع داده ساده (Simple) دلخواه خود نموده و از آنها در توصیف جاری و یا حتی سایر توصیف ها استفاده نماید .
با توجه به اینکه نحوه تعریف انواع داده دلخواه در مقالات قبل به تفصیل بیان شده است ، در این بخش از مقاله ، از تکرار آن خودداری نموده و صرفا" به تشریح حالات مختلف خلاصه سازی یا محدود سازی اشاره خواهد شد .

پارمترهای محدود سازی (Facets)
خلاصه سازی و یا محدود سازی بستگی مستقیم به نوع داده پایه ای دارد که میخواهیم محدود سازی را بر روی آن اعمال نمائیم . در خصوص داده هائی از نوع رشته‏ ای، پارمترهای مختلف محدود سازی به شرح ذیل می باشند :

 • enumeration
 • length
 • minlength
 • maxlength
 • pattern
 • whitespace

جدول زیر نحوه استفاده از پارامتر الگو(pattern) و اعمال  کنترل های مختلف بمنظور تشریح  الگو را نشان می دهد :

Regular Expression

Explanation

Example(s)

\d Digit 1,2,3, etc.
[a-z] Lower case ASCII characters a,b,c, etc.
[A-Z] Upper case ASCII characters A,B,C, etc.
* Wildcard A*Z=ABZ,AbnmZ,ADDFZ, etc.
? Single placeholder A?Z=ABZ,AbZ,ACZ, etc.
+ Inclusive of at least the specified values, but more are allowed . A+Z=AZ,ABZ,ABCZ, etc.
(Value1|Value2) Or (A|Z)+Q=AQ,ZQ,ABQ,ZBQ, etc.
[abcde] Another way to specify or , but with single character only. [abc]=a,b, or c
[^0-9] Any non-digit character A,B,C,a,b,c, etc.
{integer} The number of occurrences that there must be of the previous value . az{2} = azz
\d{3} = 123,456,789,444, etc.
(az){2} = azaz

مثال یک : در مثال زیر نحوه استفاده از پارامتر الگو ، نشان داده شده است :

مثال  یک : نحوه استفاده از پارامتر الگو

<XSD:simpleType name="StudentGPA"   minOccurs="1"   maxOccurs="1">
     <XSD:restriction   base="XSD:string">
            <XSD:length  value="4" />
            <XSD:pattern value="/d{1} . /d{2}" />
     </XSD:restriction>
</XSD:simpleType>

مثال دوم : در مثال زیر نحوه استفاده از پارامتر الگو ، نشان داده شده است :

مثال  دو : نحوه استفاده از پارامتر الگو

<XSD:simpleType name="StudentGPA"   minOccurs="1"   maxOccurs="1">
     <XSD:restriction   base="XSD:string">
           <XSD:enumeration Value = "2.0" />
           <XSD:enumeration Value = "2.5" />
           <XSD:enumeration Value = "3.0" />
           <XSD:enumeration Value = "3.5" />
           <XSD:enumeration Value = "4.0" />
     </XSD:restriction>
</XSD:simpleType>

نکته : در مثال دوم، ارزش های مختلفی  که یک سند برای عنصر StudentGPA می تواند داشته باشد 2.0 یا 2.5 یا 3.0 یا 3.5 یا 4.0 است . اما در مثال اول طول رشته باید چهار حرف بوده و الگوی آن نیز معادل الگوی تعریف شده در pattern باشد . حال سئوال اینجا است که در محدود سازی یک نوع داده ، جایگاه واقعی استفاده از  and و یا or چگونه است ؟. جواب این سئوال پیچیده نیست ، در واقع ، در مواردیکه از خصلت های enumoration و pattern استفاده می گردد ، واقعیت or حکمفرما بوده  و  در صورت استفاده از سایر خصلت ها ، واقعیت and حکم فرما خواهد بود.

در خصوص داده های عددی ، پارامترهای محدود سازی(Facets) به شرح ذیل می باشد :

 • enumeration
 • fractionDigits
 • maxExclusive
 • minExclusive
 • maxInclusive
 • minInclusive
 • pattern
 • totalDigits
 • whiteSpace

مثال : در مثال زیر نحوه استفاده از پارامترهای محدودسازی در خصوص داده های عددی را نشان می دهد :

مثال : نحوه استفاده از پارامترهای محدودسازی در خصوص داده های عددی

<XSD:simpleType name="courseNumber"   minOccurs="0"   maxOccurs="10">
     <XSD:restriction   base="XSD:integer">
            <XSD:minInclusive  value="1000" />
            <XSD:maxInclusive value="
3000" />
     </XSD:restriction>
</XSD:simpleType>

در این مثال نوع داده دلخواهی جهت توصیف عنصر شماره درس ایجاد شده است که طبق آن هر دانشجو میتواند تا 10 درس را ثبت نام نموده و شماره هر درس نیز بین 1000 تا 3000 باید باشد . بنابر این در صورتیکه در یک سند XML  که از توصیف فوق استفاده نموده وعنصر course دارای مقدار 4000 و بصورت زیر باشد،پارسر XSD خطائی مبنی بر ایجاد مشکل در نوع داده ارائه و سند اعتبار سنجی نخواهد شد .

<course>4000</course>

در بخش هفتم این مقاله به بررسی  مستند سازی یک توصیف یا سند XSD  خواهیم پرداخت .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 25 آذر 1396 07:46 ق.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google, and
found that it's really informative. I'm gonna watch
out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!
جمعه 10 آذر 1396 08:21 ق.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it's truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited
from your writing. Cheers!
یکشنبه 16 مهر 1396 12:23 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological world all is existing on web?
یکشنبه 26 شهریور 1396 01:52 ق.ظ
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
چهارشنبه 1 شهریور 1396 01:00 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular article!

It is the little changes that make the biggest changes.

Many thanks for sharing!
چهارشنبه 7 تیر 1396 01:54 ب.ظ
Hi there, always i used to check weblog posts here
in the early hours in the break of day, for the reason that
i love to learn more and more.
شنبه 13 خرداد 1396 11:07 ق.ظ
What i don't realize is if truth be told how
you are now not actually much more neatly-preferred than you may be right now.
You are so intelligent. You already know therefore
significantly in terms of this matter, produced me personally believe it from so
many varied angles. Its like men and women don't
seem to be interested except it's one thing to accomplish with Lady gaga!

Your own stuffs excellent. At all times take care of it up!
جمعه 12 خرداد 1396 01:09 ب.ظ
Keep on writing, great job!
جمعه 5 خرداد 1396 10:00 ق.ظ
This is a really good tip particularly to those new to the
blogosphere. Short but very precise info… Thank you for sharing this one.
A must read post!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 10:21 ق.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, so that thing is
maintained over here.
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 06:46 ب.ظ
Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
just curious if you get a lot of spam remarks? If so how
do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.
دوشنبه 14 فروردین 1396 06:00 ق.ظ
Very good information. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).

I've saved as a favorite for later!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :